Aanvraag inname openbaar domein

Aanvrager
Voorziene periode
Opdrachtgever
Veiligheidscoördinator
Verantwoordelijke signalisatie
Impact van de werkzaamheden
Voorziene periode
De werkzaamheden inclusief het plaatsen van de signalisatie op de openbare weg, mogen de eerste dag pas starten na 9 uur, tenzij a
Locatie en aard van de werkzaamheden
Omschrijf gedetailleerd de mogelijke verkeershinder, hoe het verkeer zal circuleren, afgesloten, omgeleid, worden.
Wordt de doorgang van de ophaaldiensten gehinderd, gelieve een mail te sturen naar milieudienst@sint-martens-latem.be.
Signalisatieplan met uitvoerige aanduiding van alle signalisatiemiddelen die zullen gebruikt worden
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Andere mogelijke documenten: plan op schaal, plan fasering van de werken, kopie modelbrief inwoners, kopie toelating werken in een andere gemeente,
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Nuttige inlichtingen signalisatievergunning
 • Het formaat en de plaatsing van de verkeersborden moet beantwoorden aan de voorschriften van het ministerieel besluit van 11/10/1976, het M.B. van 7 mei 1999 en van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw in Vlaanderen;
 • Alle motorvoertuigen en hun aanhangwagen moeten geldig gekeurd, verzekerd en ingeschreven zijn conform de gecoördineerde verkeerswetgeving;
 • Verkeersborden betreffende het stilstaan en het parkeren dienen 48 uur op voorhand geplaatst te worden met een aangepast onderbord. Er zal een lijst van de kentekenplaten van de op dat ogenblik geparkeerde voertuigen opgemaakt en ter beschikking gehouden worden van de politiediensten;
 • Indien de werkzaamheden in fasen verlopen zal voor de aanvang van elke fase een aangepast signalisatieplan ter goedkeuring voorgelegd worden;
 • Indien verkeerssignalisatie, wegomleggingen of omleidingen op het grondgebied van een andere gemeente moeten aangebracht worden dan is de toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen van die gemeente vereist. In voorkomend geval zal een kopie van deze toelating aan dit dossier toegevoegd worden;
 • De eventuele retributieheffing op de inname van het openbaar domein dient vooraf vereffend te worden op de Ontvangerij van de gemeente.
 • Voor wat de gewestwegen betreft mag het openbaar domein langer dan 24 uur ingenomen worden nadat de aanvrager tevens een vergunning heeft bekomen van de Vlaamse overheid, Agentschap infrastructuur, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen;
 • Voor wat de provinciewegen betreft mag het openbaar domein slechts ingenomen worden nadat de aanvrager een vergunning heeft bekomen van het Provinciebestuur, Dienst wegen, Woodrow Wilsonplein, 2 te 9000 Gent;
 • De openbare weg dient zo nodig dagelijks gereinigd te worden om de veiligheid van het verkeer van voertuigen en van de zwakke weggebruikers te verzekeren;
 • De burgemeester of zijn gemachtigde kan het signalisatieplan, het wegomleggingsplan steeds laten wijzigen of aanpassen. Indien de aangebrachte signalisatie ontoereikend is of niet conform is met het goedgekeurde signalisatieplan en/of de afgeleverde vergunning, dan kan de burgemeester of zijn gemachtigde aanpassingen aan de signalisatie opleggen aan de aanvrager(s), de aannemer(s), eigenaars(s) of gebruiker(s) en dit met het oog op de veiligheid van doorgang en vlotheid van het verkeer;
 • Indien vereist kan de burgemeester of zijn gemachtigde onmiddellijk en ambtshalve de nodige signalisatie doen aanbrengen op kosten van de vergunninghouder;
 • De burgemeester of zijn gemachtigde kan steeds de werken stilleggen. De kosten die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de vergunninghouder. Het stilleggen van de werkzaamheden wegens ontoereikende signalisatie kan door de vergunninghouder of zijn (onder)aannemer(s) niet worden aangegrepen om een schadevergoeding of een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen.
Secretariaat
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten