Restfinanciering aankoop natuurreservaten

Binnen de perken van het jaarlijks voorziene budget kan het college van burgemeester en schepenen subsidies verlenen aan natuurverenigingen voor restfinanciering van de aankoop van terreinen gelegen binnen de uitbreidingsperimeter van erkende natuurreservaten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidies dient een vereniging te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • erkend zijn als terreinbeherende natuurvereniging overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003;
  • een op het grondgebied van de gemeente gelegen erkend natuurreservaat beheren;
  • toelagen ontvangen van de Vlaamse overheid voor de aankoop die het voorwerp is van de aanvraag.

Procedure

  • De aanvrager stuurt een schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en schepenen met vermelding van de kadastrale percelen, de totale aankoopsom, het aandeel dat door een hogere overheid (gewest en provincie) wordt betoelaagd, het bedrag van de restfinanciering, het rekeningnummer waarop de toelage mag gestort worden en een kopie van de authentieke akte. Als datum van ontvangst geldt de inschrijving in de briefwisseling;
  • Niet-verplichtend kan er vanaf het ogenblik dat er een verkoopsovereenkomst werd ondertekend een principiële goedkeuring worden gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen aan de hand van een raming.
  • De milieudienst onderzoekt de aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid en formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing uiterlijk binnen de 2 maanden na ontvangst van het dossier.
  • Indien het bedrag van de restfinanciering meer bedraagt dan 10.000 euro wordt het dossier voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit geval wordt de termijn vermeld verdubbeld.
Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten