Beleidsplan Handhaving Ruimtelijke Ordening

Op 28 januari 2019 heeft de gemeenteraad het ‘Beleidsplan Handhaving Ruimtelijke Ordening‘ goedgekeurd. Hiermee kan de gemeente haar nieuwe taken inzake handhaving opnemen zoals de Vlaamse overheid die aan de gemeenten heeft toegewezen.

Aanpak van prioriteiten en handhavingstraject

Het beleidsplan is opgebouwd rond 9 prioriteiten en een handhavingstraject. Overtredingen die onder één van de 9 prioriteiten vallen, zullen principieel steeds leiden tot een volledig handhavingstraject om de goede ruimtelijke ordening te herstellen.

  • Dit houdt concreet in dat in eerste instantie door middel van raadgevingen en aanmaningen de bouwheer of bouwvrouw wordt aangezet tot een vrijwillig herstel om te komen tot een legale situatie.  Dit kan zijn een onvergunde constructie (waar onder ook begrepen is verharding) afbreken of verwijderen, een niet-vergunde functie stopzetten, een in de omgevingsvergunning opgelegde voorwaarde uitvoeren, een boom (her-) aanplanten, …
  • Leidt dit niet tot het verhoopte resultaat, dan wordt een gerechtelijke herstelvordering ingeleid.  Dit is een correctionele procedure waarbij de rechter zal oordelen over het gevorderde herstel.

De prioriteiten zullen jaarlijks geëvalueerd worden en kunnen bijgesteld worden mochten bepaalde overtredingen zich (te) weinig voordoen of mochten nieuwe fenomenen opduiken die ruimtelijk ongewenst zouden zijn.

De overtreding is geen prioriteit, wat dan?

Overtredingen die niet tot de prioriteiten behoren, worden louter vastgesteld bij proces verbaal of verslag van vaststelling, maar verder zal de gemeente het herstel van de overtreding niet actief nastreven.  Deze vaststellingen worden opgenomen in het gemeentelijk vergunningenregister en kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke en bestuurlijke boetes voor het begaan van de feiten zèlf, zonder dat daarom een herstel van de wederrechtelijke toestand wordt gevorderd.

Zelf een constructie regulariseren?

Indien u zelf een onvergunde constructie (dit is inclusief verharding en/of functie) heeft, kan u steeds contact opnemen met de handhavingsambtenaar om na te gaan wat mogelijk is. In vele gevallen zal een eenvoudige regulariserende omgevingsvergunning mogelijk zijn.  Zo niet biedt de minnelijke schikking mogelijk een uitweg.  Bij zeer ernstige overtredingen zal enkel het herstel naar de oorspronkelijke of vergunde situatie kunnen.

Een belangrijk instrument wordt ongetwijfeld de minnelijke schikking. Dat is een onderhandelde oplossing die rechtszekerheid biedt voor (oudere) overtredingen. Ze kan bestaan uit het betalen van een geldsom of het uitvoeren van aanpassingswerken of een combinatie van beide.

Kan ik een klacht indienen?

Klachten moeten betrekking hebben op stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken en zijn niet te verwarren met bezwaren of beroepen in het kader van de vergunningsprocedure.

Contact: glenn.keukelier@sint-martens-latem.be.

Ruimte
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten