Verwarmingstoelage

De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.
Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht in 2004. Het fonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector.
Het Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming (huisbrandolie en bulk propaangas).

Doelgroep

Categorie 1 : personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan 18.363,39 euro verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste*.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

 • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
 • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

Categorie 2 : personen met begrensd inkomen

Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.363,39 euro verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3 : personen met schuldoverlast

In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende dubbele voorwaarde voldoen:

 • personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek)
  en
 • die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.140 euro.

Voorwaarden

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwarmingstoelage.
Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 300 euro.
De laatste jaren bedraagt de maximum toelage per huishouden 210 euro.
De factuur mag niet ouder zijn dan 60 dagen.

Procedure

Alleen de OCMW's kunnen een beslissing nemen inzake individuele dossiers.
Er kan een beroep ingesteld worden tegen de beslissing van het OCMW bij de Arbeidsrechtbank.

Het OCMW zal nagaan:

 • of u wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep (zie de rubriek ‘Wie heeft er recht op?’)
 • of u inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen. (zie de rubriek ‘Wat is het?’)
 • of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres waar u gewoonlijk verblijft
 • of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen (zie de rubriek "Wie heeft er recht op?"); uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opgevraagd worden. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn
 • of uw factuur niet ouder is dan 60 dagen

Nodig

 • In ieder geval een kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
 • Indien u behoort tot categorie 1:
  • uw identiteitskaart
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …)
 • Indien u behoort tot categorie 2:
  • uw identiteitskaart
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, het bewijs van kadastraal inkomen van onroerende goederen buiten de gezinswoning, …)
 • Indien u behoort tot categorie 3:
  • uw identiteitskaart
  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
  • elk document ( gezinsinkomen, lopende kosten, ...) die het OCMW toelaat in het sociaal verslag te beoordelen "niet in staat te zijn de verwarmingsfactuur te betalen"

Wet- en regelgeving

Sociaal huis
Vennelaan 23
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:00 - 12:00
Namiddag op afspraak.
08:00 - 12:00
Namiddag op afspraak.
08:00 - 12:00
Namiddag op afspraak.
08:00 - 12:00
Namiddag op afspraak.
08:00 - 12:00
Namiddag op afspraak.
Gesloten
Gesloten